Ag leader OptRx senzor


Ag leader OptRx senzor

OptRx senzor

Uz pomoć ovog senzora možemo raspodjeliti dušik na poljoprivrednu površinu preciznije nego smo do radili do sada. Znanja i tehnologiju koja se je koristili do sada omogućavala nam je da dušik u vrijeme prihrane raspodjeljujemo u jednakom dozi po čitavoj površini polja.

Sa senzorom OptRx krećemo se korak dalje. Senzor radi u infracrvenom dijelu spektra, a postavlja se ili na traktor ili na priključni stroj kojim vršimo raspodjelu gnojiva ili zaštitnog sredstva i cijelo vrijeme kretanja traktora snima poljoprivrednu kulturu. Od biljke senzor prima reflektirani dio svjetla i na taj način detektira VI (vegetativni indeks). Senzor čita na taj način vrijednosti u polju i uspoređuje s referentnom vrijednošću na ostatku polja. Ovisno o intenzitetu boje biljke direktno komunicira s upravljačkom jedinicom raspodjeljivača gnojiva ili prskalice i tako mijenja dozu aplikacije. Na taj način određene zone polja dobiti će veću, neke manju količinu gnojiva pri čemu imamo na umu da želimo dobiti ujednačenu kvalitetu kulture na polju.

Uporaba senzora

Korištenje senzora OptRx na prskalicu za prihranu pomoću tekućeg UAN-a:

Senzori ugrađeni na prednji dio traktora za korištenje varijabilne doza aplikacije: